Dopravní politika města

Publikováno: 
16.4.2024
Dopravní politika statutárního města Brna se zabývá definováním priorit a modelů všech typů dopravy ve měste. Definuje základní cíle a prioritní módy dopravy pro případy, kdy není možné vybudovat pohodlnou infrastrukturu pro všechny účastníky provozu. Byla schválena Zastupitelstvem města Brna ve dnech 23. - 25. 6. 1998.

Celé znění dokumentu
Schváleno dne 23.-25. 6. 1998

Klíčové body

Tam, kde to místní podmínky dovolí a nedojde k narušení základních městských funkcí a životního prostředí bude dopravní systém rozvíjen tak, aby splnil požadavky všech druhů dopravy. Kde to místní podmínky neumožní, budou požadavky na bezpečný, pohodlný pohyb pěších a plynulý provoz vozidel městské hromadné dopravy nadřazené požadavkům automobilové dopravy.

Z části věnované pěší dopravě

1.1. Město Brno bude preferenci pěšího pohybu zajišťovat zkvalitněním stávajících realizací nových:

- vyhrazených ulic a zón pro pěší provoz,
- dopravně zklidněných komunikací s regulovaným přístupem automobilové dopravy,
- obytných ulic.

1.2. Řešení městských komunikací a dopravních ploch bude zohledňovat veškeré potřeby pěších a v maximální míře uplatňovat zeleň.

1.3. Pěší trasy, důležité veřejné prostory a zastávky MHD budou řešeny komfortně a bezbariérově při uplatnění zásad upravujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.4. Šířky chodníků a bezbariérových přechodů budou odpovídat intenzitám pěšího provozu.

1.5. U čtyřpruhových a vícepruhových komunikací budou bezbariérové přechody pro chodce vybavovány ochrannými ostrůvky (zónami) a jejich počty minimalizovány.

1.6. Výstavba podchodů a lávek bude důkladně prověřována, protože zde pěší musí překonávat značné výškové rozdíly a jejich bezbariérová řešení jsou plošně i finančně velmi náročná.